Privacy AVG

AVG – de nieuwe Europese privacywetgeving

Per 25 mei 2018 geldt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Deze
Europese privacywet beschermt uw privacy en persoonsgegevens en geldt voor alle
landen binnen de Europese Unie.

Hoe wordt uw privacy op grond van deze wetgeving door mij als therapeut
gegarandeerd?

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelend therapeut, een
behandeldossier aanleg. Dit is een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO (Wet op de
Geneeskundige Behandelings Overeenkomst). Uw behandeldossier bevat aantekeningen
over uw gezondheidstoestand en verslaglegging in woord en beeld over de uitgevoerde
onderzoeken en behandelingen.

Ook kunnen in het dossier – met uw expliciete toestemming – gegevens worden
opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die u heeft opgevraagd bij een
andere zorgverlener, bijvoorbeeld bij de fysiotherapeut/huisarts.

Het is mijn plicht uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik:

• Zorgvuldig omga met uw persoonlijke en (beveiligde) medische gegevens
• Er zorg voor draag dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens.
• Een wettelijke geheimhoudingsplicht naleef (beroepsgeheim).
Als uw behandelend therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw
behandeldossier.

De gegevens uit uw dossier kunnen echter ook nog voor de volgende doelen worden
gebruikt:

Het informeren van andere zorgverleners, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond
of bij een verwijzing/overdracht naar een andere behandelaar uit het netwerk van
The Kindness. Dit gebeurt echter alléén met uw expliciete toestemming
• Voor het gebruik van waarneming tijdens mijn afwezigheid – ook dit gebeurt alléén
als u hier toestemming voor geeft
• Voor geanonimiseerd gebruik tijdens intercollegiale toetsing
• Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële
administratie welke is ondergebracht bij een beveiligd online boekhoudprogramma
zodat ik uw factuur kan opstellen en digitaal versturen
• Een door uzelf geschreven aanbeveling mbt de behandeling met als doel
vermelding op de website van The Kindness, let wel; alléén nadat u uw toestemming
hiervoor heeft gegeven

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst
informeren en expliciet uw toestemming vragen.

De gegevens in het cliëntendossier blijven, zoals in de wet op de behandelovereenkomst
(WGBO) wordt vereist, 15 jaar in een afgesloten archiefkast en/of beveiligde externe
digitale opslagruimte bewaard.

Privacy zorgnota

Op de zorgnota die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd
worden, zodat u deze nota kan declareren bij uw zorgverzekeraar. Het gaat om de
volgende gegevens:
• uw naam, adres en woonplaats
• uw geboortedatum
• behandeldatum
• omschrijving behandeling, (bijv. natuurgeneeskundig consult)
• consultkosten